Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.05.2019 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 1094 Промяна в списъците с общински жилища
3. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
4. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
5. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Теодора Константинова /