Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
3. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
4. К.Л. 422 Одобрява на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
5. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2017 г.
6. К.Л. 434 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 435 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г.
8. К.Л. 436 Отнемане на движима вещ, общинска собственост от актива на ОП „Обреден дом-Русе“
9. К.Л. 442 Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови елементи на газопреносната мрежа – газоизмервателни пунктове в общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, кв. ИПЗ и общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, бул. „Родина“
10. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
11. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
12. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
13. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект-Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ М. Славчев /