Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.04.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.л.513 Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.515 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за нуждите на общините – Русе, Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово“ по процедура BG16M10PO002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
3. К.л.516 Одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе
4. К.л.526 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.07.2017 г.
5. К.л.527 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
6. К.л.528 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2017 година
7. К.л.529 Приемане на Подборен устройствен план – ПЗ на УПИ I-7520 – за озеленяване и УПИ II-7280 – за обществено обслужващи дейности – паркинг, кв.874, ЦГЧ, гр. Русе
8. К.л.530 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД (ЦДМ 1 – Русе)
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ М. Славчев /