Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 584 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.Л. 585 Промяна местоположението и броя на местата на таксиметровата стоянка на ул. „П. Д. Петков“ в гр. Русе
3.
4. К.Л. 596 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2016 година, в едно с одитно становище на Сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2016 г.
5. К.Л. 597 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2017 г.
6. К.Л 598 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2017 година
7. К.Л. 599 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
8. К.Л. 602 Информация за финансово-икономическото състояние за отчетната 2016 г. на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала
9. К.Л. 619 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
10. К.Л. 620 Кандидатстване с проектно предложение „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по Програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ М. Славчев /