Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.11.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 654 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от сграда – публична общинска собственост в гр. Мартен, Община Русе
2. К.Л. 656 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – зарядни колонки за електрически превозни средства
3. К.Л. 662 Учредяване на право на строеж за изграждане на трансформаторен пост и на сервитутно право около външните стени на енергийния обект съобразно Закона за енергетиката, в полза на „Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, в общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Петрохан“
4. К.Л. 668 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за 2017-2020 г.
5. К.Л. 670 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за 2017 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
6. К.Л. 672 Одобряване на варианти за разширение на ул. „Бозвели“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Сент Уан“ / Сарайския мост/
7. К.Л. 675 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2017 година
8. К.Л. 676 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
9. К.Л. 678 Предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ М. Славчев /