Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.12.2017 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 688 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.227.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност Над линията
5. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
6. К.Л. 696 Промяна в съвета на директорите на „Общински транспорт Русе“ АД и „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД
7. К.Л. 700 Премахване на сгради общинска собственост с идентификатори 63427.2.5735.1 и 63427.2.5735.2 по КК на гр. Русе, намиращи се в поземлен имот с административен адрес: гр. Русе, бул. „Придунавски“, бивша Гребна база
8. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ М. Славчев /