Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.02.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

К.Л. 728 Одобряване на Актуализация на план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе
К.Л. 729 Приемане на План на Община Русе за противодействие на тероризма
К.Л. 733 Инвестиция за изграждане на търговска сграда за промишлени стоки на територията на Централен общински пазар, гр. Русе
К.Л. 738 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до имот с идентификатор 63427.153.2164 в местност „Гълъбец“, землище на гр. Русе
К.Л. 746 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 26.02.2018 г.
К.Л. 747 Приемане на решение за изваждане от експлоатация на актив собственост на Община Русе, представляващ външен „водопровод СТ Ф125 мм.“, находящ се на територията на с. Тетово, община Русе
К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
К.Л 757 Определяне на подходящ срок съобразно чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за изпълнение задълженията на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя (суперфиция).
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /