Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.03.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
2. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
3. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
4. К.Л. 765 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе
5. К.Л. 766 Премахване на едноетажна масивна сграда – сграда на транспорта, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-1719, кв. 120 по плана на гр. Мартен, общ. Русе
6. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
7. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
8. К.Л. 788 Приемане на решение относно придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
9. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /