Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 795 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
2. К.Л. 798 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 799 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе
4. К.Л. 802 Годишен отчет за 2017 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
5. К.Л. 807 Предоставяне на допълнителен паричен заем на „Общински транспорт Русе“АД
6. К.Л. 808 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД-Русе, насрочено за 30.04.2018 г.
7. К.Л. 809 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
8. К.Л. 813 Удостояване на Светлин Русланов Русев със званието “Почетен гражданин на град Русе“
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /