Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.05.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.05.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА
1. К.Л. 817 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – метално табло трафопост /МТТ/ 20/0,4 kV, 100 kVA в имот 047018 в местност „Мешан гьол“, землище на с. Ново село и кабелно захранване към гараж за селскостопанска техника в УПИ V-1044 в кв. 82 по плана на с. Ново село
2. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
3. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
4. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието и решение на общинския съвет с позиция по въпроса
5. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
6. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /