Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.11.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.л.963 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външен водопровод до имот с идентификатор 51679.503.2436 в местност „Дрибак 6“ в землището на с. Николово, Община Русе
2. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
3. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
4. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /