Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.12.2018 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.980 Увеличаване числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с осем щатни бройки
3. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
4. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
5. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
6. К.л.985 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел до имот с идентификатор 65348.68.33 по КККР на с. Сандрово, Община Русе
7. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
8. К.л.987 Промяна на Решение №1248, прието с Протокол №60/16.06.2011 г.
9. К.л.988 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 87700.25.95 по КККР на с. Ястребово, Община Русе
10. К.л.996 Издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на чл. 52, ал. 1, т.3, б. „б“ от Закона за водите
11. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
12. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /