Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2019 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 1088 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
2. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 1099 Одобряване на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги на Община Русе от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) чрез Европейския консултантски център по инвестиционните въпроси (ЕКЦИ)
4. К.Л. 1102 Внасяне на непарична вноска в капитала на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД и даване на съгласие за отпускане на краткосрочен паричен заем
5. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
6. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Мирослав Славчев /