Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2017 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 483 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“АД, което ще се проведе на 28.04/2017 година
2. К.Л. 484 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 489 Приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г.
4. К.Л. 490 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
5. К.Л. 508 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
6. К.Л. 512 Решение за допълнение на Решение №437 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол №18 от 31.01.2017 г.
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ д-р инж. Стоян Янев /