Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2017 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 648 Дава съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства
2. К.Л. 652 Промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Детелина“ – гр. Русе и ДГ „Чучулига“ – гр. Русе
3. К.Л. 669 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения и обслужващи звена от общинската образователна система на територията на Община Русе
4. К.Л. 670 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за 2017 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе
5. К.Л. 675 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2017 година
6. К.Л. 676 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
7. К.Л. 677 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал.1 от ПМС №374/22.12.2016г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017г.- Приложение № 18
8. К.Л. 678 Предложение от местна гражданска инициатива за възстановяване на ул. „Славянска“ в автентичния и вид с оригиналната паважна настилка и записването и като паметник на културата
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Ст. Янев /