Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.12.2017 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 687 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, по ул. „Плиска“03, бл. „Орфей“, вх. В, на Основно училище „Отец Паисий“ гр. Русе
5. К.Л. 689 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОУ „Васил Априлов“, гр. Русе, бул. „Липник“№78
6. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
7. К.Л. 692 Създаване на временна комисия
8. К.Л. 697 Приемане План за действие на Община Русе /2018-2020 г./, в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2013-2020/ – област Русе
9. К.Л. 698 Приемане на Програма на Община Русе по изпълнение на Националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.)
10. К.Л. 699 Приемане на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019)
11. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Ст. Янев /