Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.02.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 735 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.
2. К.Л. 736 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
3. К.Л. 740 Промяна наименованието на Профилирана английска гимназия „Гео Милев“, гр. Русе и промяна наименованието на Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
4. К.Л. 744 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29 по реда на чл. 54 от ЗДС.
5. К.Л. 749 Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – частна общинска собственост в полза на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик
6. К.Л. 750 Предоставяне безвъзмездно, за управление на част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд” № 3а, на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество
7. К.Л. 753 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен имот – публична общинска собственост, заедно с построената в него сграда в гр. Русе, кв. „Изток“, ул. „Рига“ №36
8. К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
9. К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
10. К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Ст. Янев /