Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.03.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
2. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
3. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
4. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
5. К.Л. 772 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2018 г.
6. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
7. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
8. К.Л. 793 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2018 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Ст. Янев /