Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.04.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.04.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА
1. К.Л. 795 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
2. К.Л. 796 Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе
3. К.Л. 798 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
4. К.Л. 799 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе
5. К.Л. 800 Приемане на Годишен план на дейностите за 2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017 – 2019)
6. К.Л. 809 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
7. К.Л. 810 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС № 332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г. – Приложение №18
8. К.Л. 811 Отдаване под наем на обособени части от имот – ПОС, предоставен за управление на ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ № 4
9. К.Л. 813 Удостояване на Светлин Русланов Русев със званието “Почетен гражданин на град Русе“
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Ст. Янев /