Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
2. К.Л. 824 Предоставяне на обекти – общинска собственост на Център за подкрепа на личностното развитие – Център за ученическо техническо и научно творчество – Русе и обявяване на същите за обекти – публична общинска собственост
3. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
4. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието и решение на общинския съвет с позиция по въпроса
5. К.Л. 832 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
6. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
7. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
8. К.Л. 836 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на математиците в България”
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Стоян Янев /