Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.09.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

 1. К.Л. 893 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/
2. К.Л. 894 Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 900 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
4. К.Л. 910 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
5. К.Л. 911 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2017 година, в едно с одитен доклад на сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2017г.
6. К.Л. 926 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
7. К.Л. 927 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36, ал. 1 от ПМС №332/22.12.2017 г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018 г. – Приложение №18
8. К.Л. 928 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. К.Л. 929 Определяне на СУ „М-р Атанас Узунов“ за преимуществен ползвател на ученически автобус марка OTOYOL, модел Е 2714 S 27+1 места и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години
10. К.Л. 931 Отдаване под наем на обособени части от сграда – публична общинска собственост, предоставена за управление на СУ „Васил Левски“ – гр. Русе
11. К.Л. 935 Утвърждаване и дофинансиране на непълни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Стоян Янев /