Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.10.2018 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 936 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе
2. К.Л. 937 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 940 Промяна на официалния адрес на ДГ „Радост“, гр. Русе
4. К.Л. 950 Предложение за одобряване на Актуализация на програма за управление на отпадъците на община Русе за периода 2018-2020 г.
5. К.Л. 959 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
6. К.Л. 961 Проектно предложение „Възстановяване на първоначалните параметри за язовир „Образцов чифлик“
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Ст. Янев/