Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.01.2019 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.л. 1011 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.л. 1015 Именуване на улици на територията на Община Русе
3. К.л. 1017 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2018 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2019 г.
4. К.л. 1021 Кандидатстване с проектно предложение с наименование: „Разработване/Актуализация на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе“ по процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 201-2020 г.“
5. К.л. 1023 Споразумение за партньорство между Община Русе и Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ (БРТИМ), с предложение за партньорство по процедура BG05M9OP001 – 2.032 „Социално включване в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
6. К.л. 1024 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2019 година
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Стоян Янев/