Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.01.2019 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 1025 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2018 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2019 г.
2. К.Л. 1026 Приемане на Бюджет на Община Русе за 2019 година и приложенията към него /с преходен остатък/
3. К.Л. 1027 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2019 година
4. К.Л. 1029 Обявяване на имот – частна общинска собственост в имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29
5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р инж. Стоян Янев/