Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2017 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 483 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“АД, което ще се проведе на 28.04/2017 година
2. К.Л. 484 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 489 Приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2017 г.
4. К.Л. 490 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
5. К.Л. 496 Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, на ОП „Спортни имоти“
6. К.Л. 508 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
7. Други

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ проф. Велизар Павлов /