Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2017 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.л.513 Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.523 Учредяване безвъзмездно право на управление върху масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ I – за училище, кв. 54, по плана на с. Сандрово, в полза на кметство с. Сандрово
3. К.л.526 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.07.2017 г.
4. К.л.527 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
5. К.л.528 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2017 година
6. К.л.530 Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД (ЦДМ 1 – Русе)
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Пл. Рашев/