Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.10.2017 Г. ОТ13: 30 ЧАСА

1. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
2. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. К.Л. 644 Отнемане на предоставено право на управление от Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 857 кв.м, с начин на трайно ползване: за спортна и развлекателна дейност, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет.2, обект №23 (зала за хандбал) и предоставяне за управление на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе
4. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Пламен Рашев/