Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.01.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 706 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г.
3. К.Л. 707 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Мото клуб ЛФФЛ МС – Русе“
4. К.Л. 714 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година
5. К.Л. 725 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 година
6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пламен Рашев /