Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.02.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 735 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.
2. К.Л. 736 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
3. К.Л. 748 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2, заедно с изградените в него: сграда с идентификатор 63427.7.771.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и сграда с идентификатор 63427.7.771.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
4. К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
5. К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
6. К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пламен Рашев/