Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК по МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.04.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 795 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 на Общински съвет – Русе за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества
2. К.Л. 798 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 799 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе
4. К.Л. 809 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
5. К.Л. 811 Отдаване под наем на обособени части от имот – ПОС, предоставен за управление на ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, ул. „Никола Табаков“ № 4
6. К.Л. 813 Удостояване на Светлин Русланов Русев със званието “Почетен гражданин на град Русе“
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пламен Рашев /