Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 820 Общо събрание на акционерите на „Арена Русе“ АД, което ще се проведе на 18.05.2018 година
2. К.Л. 826 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на част от терен с площ от 9 082.00 кв.м., представляващ реално обособена част от ПИ с идентификатор № 63427.7.771 ведно със сграда с идентификатор № 63427.7.771.2 с площ от 449.00 кв.м.
3. К.Л. 828 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2017 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
4. К.Л. 829 Доклад за констатациите на временната комисия за проучване на обстоятелствата около прекратяване дейността на корабостроителницата в град Русе, за възможностите за възобновяване на дейността и положението на работниците от предприятието и решение на общинския съвет с позиция по въпроса
5. К.Л. 833 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
6. К.Л. 834 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2018 година
7. К.Л. 837 Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. «Братя Миладинови» № 37, бивше ОУ «Пейо Яворов»
8. К.Л. 838 Даване на съгласие за спонсориране на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Българска федерация по волейбол“ с БУЛСТАТ 121268102 за провеждане на Световното първенство по волейбол за мъже за 20148 год.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Пламен Рашев /