Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.03.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 1054 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
2. К.Л. 1055 Одобряване на Обща схема на преместваемите обекти по чл. 56 и РИЕ по чл. 57 от ЗУТ за територията на зона „А“ по ул. Александровска“ – гр. Русе / от площад „Свобода“ до площад „Батенберг“ – актуализация 2018 г., съгласно Наредба №7 на Общински съвет – Русе
3. К.Л. 1056 Създаване на работа група, която да подготви проект на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Русе
4. К.Л. 1057 Решение за даване на съгласие на Община Русе, за кандидатстване с проект, по Наредба №2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта
5. К.Л. 1059 Избор на Управител на „Общински пазари“ЕООД
6. К.Л. 1060 Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“ №37, бивше ОУ „Пейо Яворов“
7. К.Л. 1066 Одобряване на споразумение за партньорство по проект LIFE “Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“
8. К.Л. 1067 Годишен отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Русе 2017-2020 г.
9. К.Л. 1070 Приемане на Бюджетна прогноза 2020-2022 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
10. К.Л. 1071 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година
11. К.Л. 1073 Даване на съгласие за спонсориране на ФК „ДУНАВ-2010-РУСЕ“ от Община Русе
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пламен Рашев /