Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК МС, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.04.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 1074 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост
2. К.Л. 1083 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ №2: сутерена на сграда с идентификатор 63427.7.771.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
3. К.Л. 1087 Приемане на Годишен план на дейностите за 2019 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2017-2019)
4. К.Л. 1099 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година
5. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пламен Рашев /