Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.02.2016 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

 1. К.Л. 103 : Изменение и допълнение Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе (Загл. изм. с Решение № 341 /18.10.2012 г
2. К.Л. 104:Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” на арх. Танко Серафимов /посмъртно/ и на г-н Пламен Бобоков
3. К.Л. 105: Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост за клуб на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“.
4. К.Л. 106: Решение за даване на съгласие, за кандидатстване с проект, за прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта общинска собственост съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата на Националния доверителен екофонд.
5. К.Л. 107:Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе.
6. К.Л. 112: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
7. К.Л. 113: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. К.Л. 114 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12. 2015 година
9. К.Л. 136: Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – частна държавна собственост с идентификатор 63427.2.1503 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска” №61, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост
10. К.Л. 138 : Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2015 г.
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р С. Ангелов /