Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.03.2016 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 146 Избор на управител на „Общински пазари“ ЕООД
2. К.Л. 149 Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2016 г.
3. К.Л. 155 Промени в Програма „Асистирана репродукция“
4. К.Л. 156 Приемане на план за защита при бедствия на Община Русе и план за противодействие при тероризъм
5. К.Л. 157 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
6. К.Л. 158 1. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2010-2015 г.)
2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2016-2020 г.)
7. К.Л. 159 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
8. К.Л. 160 Приемане на Бюджетна прогноза 2017-2019 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
9. К.Л. 161 Удостояване на г-жа Нешка Стефанова Робева със званието „Почетен гражданин на град Русе“
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р С. Ангелов /