Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2016 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 199 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2016 г.
2. К.Л. 200 Годишен отчет за осъществените читалищни дейности по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2015.
3. К.Л. 208 Съгласуване на предложението на Елена Великова – директор на Художествена галерия-Русе, относно цени на входни билети за две международни гостуващи изложби
4. К.Л. 211 Проектно предложение „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба №14 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“
5. К.Л. 212 Приемане на План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г.
6. К.Л. 213 Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
7. К.Л. 214 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 г.
8. К.Л. 215 Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2016 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р С. Ангелов /