Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

К.Л. 729 Приемане на План на Община Русе за противодействие на тероризма
К.Л. 735 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.
К.Л. 736 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
К.Л. 744 Придобиване в собственост на Община Русе на недвижими имоти – публична държавна собственост, намиращи се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29 по реда на чл. 54 от ЗДС.
К.Л. 754 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
К.Л. 755 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
К.Л. 756 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /