Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2018 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

1. К.Л. 893 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/
2. К.Л. 894 Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 899 Отчет за 58. МФ “Мартенски музикални дни” Русе 2018
4. К.Л. 900 Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
5. К.Л. 909 Актуализация на бюджета за 2018 г. на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
6. К.Л. 910 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
7. К.Л. 911 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2017 година, в едно с одитен доклад на сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2017г.
8. К.Л. 926 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
9. К.Л. 928 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
10. К.Л. 932 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №16, ет. 1, като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /