Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.12.2018 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.л.979 Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за извършване на възстановителните работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура
2. К.л.982 Проект на Наредба за изменение на Наредба №18 за обществения ред при ползване на превозните средства на територията на Община Русе
3. К.л.983 Проект на Наредба за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе
4. К.л.984 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
5. К.л.986 Съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004.
6. К.л.1005 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
7. К.л.1007 Проект за 59. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2019 г.
8. К.л.1008 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2019 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /