Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.02.2019 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.л.1030 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе /НФПРСКСДОР/
2. К.л.1036 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
3. К.л.1037 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2018 г.
4. К.л.1041 Кандидатстване по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
5. К.л.1042 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2018 година
6. Даване на становище и проект за решение по подписка, съдържаща предложение за провеждане на местен референдум на територията на Община Русе, постъпила с вх.№ 49/25.01.2019
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /