Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.05.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

1. К.Л. 1092 Предоставяне безвъзмездно за управление на три броя сгради-публична общинска собственост, изградени в общински поземлен имот с идентификатор 63427.2.5778 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес град Русе, пл. „Възрожденски“, на Регионален исторически музей – Русе
2. К.Л. 1098 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 1100 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2018
4. К.Л. 1103 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2019 година
5. К.Л. 1104 Корекция на бюджета на Община Русе за 2019 г.
6. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Севдалин Ангелов /