Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.06.2016 Г. ОТ 15.30 ЧАСА.

1. К.Л. 531 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л.532 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 533 Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“
4. К.Л 534 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.466, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе
5. К.Л 535 Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Пристис – обект – публична общинска собственост
6. К.Л. 540 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.299.30 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
7. К.Л. 541 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.277.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе
8. К.Л. 543 Определяне на начин и количества за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост
9. К.Л. 546 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Мартен
10. К.Л. 548 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, Община Русе
11. К.Л. 550 Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии
12. К.Л. 554 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/