Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.07.2016 Г. ОТ 15.30 ЧАСА.

1. К.Л. 555 Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 556 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища
3. К.Л. 558 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №503.141 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
4. К.Л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“
5. К.Л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Нови Халваджи“
6. К.Л. 563 Промяна на начина на трайно ползване на имоти в землището на с. Тетово
7. К.Л. 565 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
8. К.Л. 567 Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2017-2020 г.
9. К.Л. 576 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
10. К.Л. 577 Откриване процедура за продажба на общински имот, находящ се землището на с. Николово, местност „Слатина“
11. К.Л. 582 Одобряване на Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Дауд Ибрям/