Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2018 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 705 Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти 503.205 и 503.208 в местност „Дрибак 6“ в землището на с. Николово, Община Русе
3. К.Л. 706 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г.
4. К.Л. 710 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, Община Русе
5. К.Л. 714 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година
6. К.Л. 716 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
7. К.Л. 719 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Барбуков трап“, землище на град Русе
8. К.Л. 721 Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и отразяване на съществуващ обслужващ път
9. К.Л. 722 Прекратяване на съсобственост в ПИ №066011, находящ се в местността „Селището“, землище на село Басарбово, Община Русе
10. К.Л. 724 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот №177023, находящ се в местност „Пундев Баир“ в землището на с. Николово, с код по ЕКАТТЕ 51679, община Русе
11. К.Л. 725 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 година
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /