Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗEMЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2018 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 728Одобряване на Актуализация на план за действие към стратегическа карта на шума в околната среда на агломерация Русе
2. К.Л. 729Приемане на План на Община Русе за противодействие на тероризма
3. К.Л. 734Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша.
4. К.Л. 739Одобряване на задание и даване на съгласие за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, План за улична регулация /ПУР/, План за регулация /ПР/ на кв. 121, Изменение на план за регулация на УПИ I-1430,1431 и План за регулация /ПР/ на частни поземлени имоти в землището на гр. Мартен, с цел включването им в строителните граници на населеното място
5. К.Л. 745Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, местност „Барбуков трап“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
6. К.Л. 749Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – частна общинска собственост в полза на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик
7. К.Л. 754Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2017 година
8. К.Л. 755Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. К.Л. 756Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 36 ал.1 от ПМС №332/22.12.2017г. от Бюджет 2018 година, утвърден с Решение на Общински съвет №759, прието с Протокол №30/01.02.2018г.- Приложение № 18
10. К.Л 757Определяне на подходящ срок съобразно чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за изпълнение задълженията на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя (суперфиция).
11. К.Л. 758Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.25 по КККР на гр. Русе
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /