Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.03.2018 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 761 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
2. К.Л. 762 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Русе
3. К.Л. 763 Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
4. К.Л. 764 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията
5. К.Л. 769 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.751 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка“
6. К.Л. 770 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ 63427.15.713 и План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от ПИ 63427.5.841 по КККР на гр. Русе
7. К.Л. 771 Приемане на бюджетна прогноза 2019-2021г. – местни дейности на Община Русе и приложения
8. К.Л. 774 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2017 г. на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.
9. К.Л. 780 Учредяване безвъзмездно право на ползване за настаняване на постоянен пчелин в част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе
10. К.Л. 781 Учредяване безвъзмездно право на ползване за настаняване на постоянен пчелин в част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе
11. К.Л. 782 Учредяване безвъзмездно право на ползване за настаняване на постоянен пчелин в част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Тетово, Община Русе
12. К.Л. 785 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 3,4“
13. К.Л. 791 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /