Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2018 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 839 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.186.12 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Гъстите круши“
2. К.Л. 840 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 841 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
4. К.Л. 845 Изпълнение на проект ROBG 290 „Писмените съкровища на долен Дунав“ от програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
5. К.Л. 846 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.154.26 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Хайдук дере“
6. К.Л. 847 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.150.490, 150.519, 150.520, 150.521, 150.522 и 150.523 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караманлийка“
7. К.Л. 848 Одобряване решение на кмета на Община Русе за откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на Община Русе
8. К.Л. 862 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
9. Вх. №468/08.06.2018 г. Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ДАУД ИБРЯМ/