Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.07.2018 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 864 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 865 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
3. К.Л. 866 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатор 63427.159.52 и 63427.159.53 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Конубунар“
4. К.Л. 867 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
5. К.Л. 869 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.220.37, находящ се в местността „Бъзов дол“, гр. Русе
6. К.Л. 870 Допълване на Решение №713, прието с Протокол №28/14.12.2017 г. на Общински съвет – Русе
7. К.Л. 871 Определяне на начални тръжни цени за продажба на дървесина за 2018 г., както и на начин за продажба на дървесина от горски територии – общинска собственост
8. К.Л. 873 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.227.10, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе
9. К.Л. 875 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
10. К.Л. 876 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.182.6, находящ се в местността „Над линията“, гр. Русе
11. К.Л. 878 Кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
12. К.Л. 888 Съгласие за обезщетяване наследниците на Стоян Ангелов Терзиев с имот, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.70.8 в местността „Под ормана“, землище на град Русе, съгласно чл. 45ж от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ и §27, ал. 2, т.3 от ПЗР към ЗИД ЗСПЗЗ
13. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /