Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗEMЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2018 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 893 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските ясли на територията на Община Русе /Наредбата/
2. К.Л. 894Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
3. К.Л. 895Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – промяна трасе на водопровод Ф 150 от НР Бъзън до ПС Хидромелиорации в землището на с. Бъзън
4. К.Л. 897Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.206, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището гр. Русе
5. К.Л. 898Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.15, находящ се в местността „Нови Халваджи“ в землището гр. Русе
6. К.Л. 900Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе
7. К.Л. 901Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.159.697, находящ се в местността „КОНУБУНАР“ в землището гр. Русе
8. К.Л. 903Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.159.700 по КККР на гр. Русе
9. К.Л. 904Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.152.140 по КККР на гр. Русе
10. К.Л. 905Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.150.381 по КККР на гр. Русе
11. К.Л. 910Предоставяне на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
12. К.Л. 911Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2017 година, в едно с одитен доклад на сметна палата за заверка на ГФО на Община Русе за 2017г.
13. К.Л. 912Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.162.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Буйна Яна“
14. К.Л. 922 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
15. К.Л. 923 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Гълъбец“, землище на гр. Русе
16. К.Л. 925 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №503.2436 по Плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 6“, с. Николово
17. К.Л. 926 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2018 г.
18. К.Л. 928 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
19. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /