Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.11.2018г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.л.964 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.480, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
2. К.л.965 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.145, находящ се в местността „Нови халваджи“, гр. Русе
3. К.л.966 Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Ясаци“, землището на с. Хотанца
4. К.л.967 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.291, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
5. К.л.972 Изменение в т.1 от Решение № 483, прието с Протокол № 20 от 23.03.2017г. във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейности по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия на усвояване и погасяване“
6. К.л.977 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година
7. К.л.978 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2018 г.
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Дауд Ибрям /